Jesteś tutaj: Dotacje :: Działanie 5.2.2. :: RPKP.05.02.04-328/10

RPKP.05.02.04-328/10

 

Nasza inwestycja polegała na zakupie urządzeń nowej linii produkcyjnej oraz urządzeń dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. Projekt przebiegał  jednoetapowo i podzielony został na trzy działania:

• 1. Zakupiliśmy urządzenia nowej linii produkcyjnej , w skład linii wchodzą wtryskarki o różnej sile zwarci z funkcją doprasowania i robotem 6 sztuk oraz 3 sztuki form wtryskowych do produkcji pojemników

• 2. Zakupiliśmy urządzenia dodatkowo produkcyjne, są to nowe środki trwałe, których zakup był konieczny z punktu wprowadzenia nowej technologii i przeprowadzenia niezbędnych zmian w procesie technologicznym, są to : wagosuszarka, maszyna pomiarowa  bezdotykowa 3D, przenośny spektrofotometr barw i połysku z iluminatorem LED, komputer PC z oprogramowaniem i peryferiami – łącznie 4 sztuki.


• 3. Zakupiliśmy nowoczesny program 3D do konstruowania oraz modyfikacji narzędzi do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.  Współczesne procesy wytwarzania techniką wtrysku, szczególnie w przypadku innowacyjnych produkcji takich jak wtryskiwanie z doprasowaniem (transparentne wyroby cienkościenne), wymagają zastosowania programów numerycznych na każdym etapie cyklu przygotowania i wdrożenia produkcji. Program ten umożliwia firmie;

- przeprowadzenie dokładnych analiz technologicznych wypraski (np. ugięcie i grubość  ścianek, określenie potencjalnych miejsc zapadnięć i skurczu przetwórczego   )

- tworzenie parametrycznego modelu formy 3D

- przygotowanie dokumentacji złożeniowej i technologicznej

Program ten pozwala również na modyfikowanie wszystkich narzuconych przez twórców oprogramowania etapów projektowania, od analizy technologiczności modelu wypraski, poprzez określenie dostępnych tworzyw sztucznych (na podstawie których dobierana jest do modelu odpowiednia wartość skurczu), kształt przygotówek (z których wykonane zostaną gniazda formujące). Program daje możliwości narzucenia dostępnych profili kanałów dolotowych , króćców chłodzących, a nawet rozmiarów i kształtów pogłębień pod kołnierze wypychaczy.

W związku z projektem zostało zatrudnionych 10 nowych pracowników:
• 1 laboranta       
• 3 operatorów linii produkcyjnej  
• 6 pracowników produkcji             

Nadrzędnym celem projektu na poziomie przedsiębiorstwa jest znaczące zwiększenie jego konkurencyjności, zarówno na rynku krajowym, jak też na potencjalnym rynku eksportowym, poprzez rozszerzenie oferty produktowej, a tym samym wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych powodujących wzrost zatrudnienia. Cel projektu jest więc zbieżny z celem działania 5.2 wskazanym z Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa w tym zakresie. Celem Strategii naszego województwa jest – wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie spójności wewnętrznej regionu. Projekt wprost wpisuje się w realizacje tego celu.

Celem projektu na poziomie rezultatu jest:

1. Liczba wprowadzonych nowych technologii do procesu produkcji lub procesu świadczenia usług – 2 szt.

- wprowadzona została do procesu technologicznego(produkcyjnego) innowacyjna technologia ICM (wtryskiwania z doprasowaniem), jest to proces polegający na dodatkowym, równomiernym wywieraniu na stopione tworzywo polimerowe naprężeń ściskających podczas wypełniania polimerem gniazda narzędzia, co jest możliwe poprzez dodatkowy ruch ruchomej części formy wtryskowej w odpowiednim momencie cyklu wtryskowego. Technologia umożliwia min. zmniejszenie orientacji makrocząsteczek polimeru, obniżenie ściany stopionego tworzywa polimerowego, efektywniejsze odgazowywanie tworzywa w gnieździe formy walory te mają olbrzymi wpływ na jakość wyrobu, jego grubość oraz dokładność wykończenia

- poprzez zakup dodatkowych urządzeń mamy możliwość wprowadzenia do technologii produkcji procesów laboratoryjnych takich jak: pomiar wilgotności materiału w oparciu o metodę termograwimetryczną ( zbyt wysoka wilgotność wpływa niekorzystnie na trwałość produktu – jego pękanie w procesie formowania); pomiar natężenia barwy i połysku jest nieodzowny dla zapewnienia jednolitego i powtarzalnego wyglądu produktu; bezdotykowy pomiar wyrobów oraz narzędzi wpływa na sprawdzenie serii danych wyrobów, kontroluje proces produkcji , weryfikuje i analizuje zużycie form produkcyjnych, jest przydatny w prototypowaniu. Możliwość wykonania opisanych powyżej pomiarów na miejscu w przedsiębiorstwie, podczas procesu produkcyjnego nie tylko wpływa na jakość wykonywanych wyrobów, ale również na zmniejszenie kosztów produkcji (szczególnie przy prototypach).

2. Liczba nowych usług produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 3 szt.

- pojemniki cienkościenne w różnych wymiarach – dzięki nowej technologii ICM , spółka wprowadziła do oferty nowe produkty jakimi są pojemniki cienkościenne o wysokiej przeświecalności (przezroczyste), pojemniki te cechują się dobrą jakością warstwy wierzchniej, zredukowaną masą bez utraty walorów użytkowych. Produkt jest mniej podatnych na odkształcenia i deformacje a parametr jakim jest anizotropia skurczowa charakterystyczna dla wtryskiwania polimerów ulega istotnemu obniżeniu. Pojemniki te są produkowane w wymiarach, 12, 11, 22 litry.

- opakowania na zamówienie projektowane przez klienta – dzięki zakupowi specjalistycznego oprogramowania i maszyn pomiarowych umożliwiających pomiary wyrobu w trakcie produkcji, spółka może wprowadzić produkty indywidualnie zamawiane przez klienta np. małe serie o różnej połyskliwości pojemników lub innych barwach, zmianie może również ulec kształt pojemnika. Klient sam może zaprojektować wyrób, który następnie wprowadzony do naszego sytemu zostaje obrobiony technologicznie i wyprodukowany.

3. Dodatkowo wprowadzona została grupa usług polegających na:

-Usługi maszyną pomiarową bezdotykową 3D do pomiaru elementów urządzeń oraz narzędzi z dokładnością do 50um tj. modelowanie na podstawie istniejących obiektów, osiowanie, kontrola części, skanowanie prototypów

- badania laboratoryjne dla firm zewnętrznych polegające na badaniu właściwości tworzyw i wyrobów wagosuszarką oraz spektrofotometrem

4. Liczba udoskonalonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 3 szt.

- udoskonaleniu ulega wyrób jakim jest płaski element świetlny – dzięki wprowadzonej technologii ICM wyrób został pozbawiony wad charakterystycznych dla wtryskiwania: widoczne linie łączenia strumieni, zapady, niedolewy. Nowa technologia spowodowała wzrost transparentnych elementów, bardziej wytrzymałych (wyższy współczynnik sztywności), brak pęcherzy powietrza

- udoskonaleniu ulega wyrób jakim jest obudowa płaskiej lampy - dzięki wprowadzonej technologii ICM wyrób został pozbawiony wad charakterystycznych dla wtryskiwania: widoczne linie łączenia strumieni, zapady, niedolewy. Nowa technologia spowodowała wzrost transparentnych elementów, bardziej wytrzymałych (wyższy współczynnik sztywności), brak pęcherzy powietrza

- dzięki wprowadzeniu oprogramowania i maszyn pomiarowych udoskonaleniu ulega sposób sprzedaży i kanały dystrybucji wyrobów INTEMO . Możemy produkować krótkie serie przeznaczone pod klientów indywidualnych np. małe serie kolorowych wyrobów. Klienci sami mogą przesyłać za pomocą Internetu projekty wyrobów o których produkcję im chodzi . Umożliwi to nam dotarcie do większej liczby klientów mniejszych, bez generowania kosztów dodatkowych.

5. Przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych – w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo osiągnie prognozowane wskaźniki przyrostu na następującym poziomie:             2012 r. -12,89 mln PLN, 2013r. – 18,05 mln PLN, 2014r. – 20,85 mln PLN

6. Przyrost wartości sprzedaży na rynku międzynarodowym - realizacja projektu wpłynie na zwiększenie wartości sprzedaży eksportowej o następujące wartości: w 2012 r. – 6.200.540,00zł;  2013 r. – 11.991.260,00 zł; 2014r. – 13.908.070,00 zł

Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy –

1. Całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (ECP) – w wyniku realizacji projektu zostały utworzonych 10 nowych stanowisk pracy.

Projekt jest zbieżny z celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 jakim jest „Stworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno –gospodarczej jego obszaru”. Wpisuje się on dokładnie w cel 2 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw”, gdyż bezpośredni rezultat realizacji inwestycji dotyczy właśnie wzrostu konkurencyjności średniego przedsiębiorstwa jakim jest firma Intemo. Inwestycja mieści się swoim zakresem w Osi 5 RPO W K-P „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” i wpisuje się w preferowane typy projektów jakim jest dywersyfikacja istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia. Na poziomie regionalnym projekt odpowiada założeniom Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020 uchwalonej w listopadzie 2005 r. , a konkretnie obszarowi działań nr 1 – Rozwój nowoczesnej gospodarki oraz obszarowi działań 3.1 Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, cel szczegółowy nr 1 zakłada zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP, działających w Polsce, a tym samym przyczyniających się do wzmocnienia roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Nowoczesne oprogramowanie są niezbędnym elementem nowej produkcji. Praca na nim przyczynia się do podniesienia wiedzy i kwalifikacji pracowników firmy. Tym samym, inwestycja umożliwia wypełnienie założeń programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Kontakt z nowoczesnymi technologiami spowodowała konieczność dokształcania się pracowników w tym zakresie. Po przeszkoleniu i wdrożeniu kwalifikacje pracowników są bardziej dostosowane do potrzeb firmy, zostali oni przygotowani do posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Na poziomie lokalnym projekt wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2005-2017. Konkretnie wpisuje się w obszar problemowy I, cel strategiczny 3 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

 


INTEMO S.A.
88-230 Piotrków Kujawski
ul. Wloclawska 33
tel.: +48 (54) 265 41 42
fax: +48 (54) 265 41 43


Nowa hala produkcyjna

2017-01-27

Wybudowaliśmy halę produkcyjną o powierzchni 600 m2, w której praca będzie się odbywać na wtryskarkach w pełni elektrycznych.

Życzenia świąteczne

2016-12-20

Drodzy Partnerzy, pracownicy, Niech Wasze Święta będą wypełnione Radością i szczęściem. Najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok

Nowe wtryskarki

2016-12-20

Uruchomiono dla Intemo S.A. kolejne 4 w pełni elektryczne wtryskarki.